MyFondia VirtuellaJuristen

Uppdaterad 27.9.2019

Personuppgiftsansvarig

Fondia Abp (huvudansvarig entitet)

PB 4 Helsingfors

020 7205 400

fondia@fondia.com

samt våra koncernbolag:

Fondia Legal Services AB Fondia Baltic Oü Fondia Lietuva UAB

 (hädanefter ”Vi” eller ”Fondia”)

Kontaktperson för registret

privacy@fondia.com

Registrets namn

KUND-, LEVERANTÖRS- OCH MARKNADSFÖRINGSREGISTER

Vilka är de rättsliga grunderna för och ändamålen med behandlingen av personuppgifter?

Grunderna för behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse (t.ex. hantering av kundförhållande, fakturering) samt uppfyllande av avtalet mellan oss och våra rättsliga förpliktelser.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter är att:

Vi behandlar personuppgifterna lagrade i kundregistret även för profilering. Profilering utförs genom att skapa en unik kund ID eller kundfil (som cookies) för den registrerade och lagra denna ID eller fil på den registrerades dator. Detta ger oss eller vår underleverantör möjligheten att kombinera uppgifterna genererade genom användning av olika produkter och tjänster samt möjligheten att skapa en profil som beskriver den registrerades beteende. Syftet med profilering är att identifiera kundbeteende för att bättre kunna rikta marknadsföring och kunna utveckla våra tjänster att bättre motsvara våra kunders behov.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter tillhörande våra kunder, leverantörer eller andra registrerade (t.ex. individer som deltar i våra utbildningar eller prospekt) i samband med detta kund-, leverantörs- och marknadsföringsregister:

Varifrån mottar vi uppgifter?

Vi mottar information primärt från den registrerade självmyndigheterkreditinformationsbyråertillhandahållare avkontaktinformationstjänster och från andra motsvarande tillförlitliga källor.

För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter även insamlas och uppdateras från allmänt tillgängliga källor som baserat på information som mottagits från dagstidningar och nyheter, professionella nätverk i sociala media, företags internetsidor, myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för tillämpliga lagstiftning. Denna typ av uppdatering av information genomförs regelbundet manuellt eller automatiserat.

Till vem överlämnar vi uppgifter och överför vi uppgifter utanför EU eller EES?

Vi kan överlämna data från lagrad i detta kund-, leverantörs- och marknadsföringsregister till våra samarbetspartners som genomför marknadsföring eller organiserar kampanjer och evenemang med oss och på våra vägnar, som anser sig vara personuppgiftsansvariga, i stället för personuppgiftsbiträden som verkar för vår räkning (dylika partners är t.ec. olika aktörer på sociala media och marknadsföringsnätverk). I andra än dylika situationer överlämnar vi inte uppgifter ur registret till externa parter, såvida inte lagstiftning eller myndighetsbeslut förpliktar oss att göra det. 

Vi behandlar uppgifterna själv och utnyttjar underleverantörer i behandlingen, vilka verkar för vår räkning (för en uppdaterad lista på våra underleverantörer). Vi har lagt ut vår IT-förvaltning och vårt kund- och marknadsföringssystem på entreprenad till en extern tjänsteleverantör och personuppgifterna lagras på servrar som förvaltas och skyddas av den externa tjänsteleverantören.

Vi överlämnar personuppgifter utanför EU/EES som en del av vår verksamhet. Vi har säkerställt att de ifrågavarande uppgifterna vid överföringen är skyddade genom lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning genom att använda EU kommissionens standardavtalsklausuler eller genom att säkerställa att mottagaren av uppgifterna hör till Privacy Shield- systemet.  

Hur använder vi cookies på vår webbplats?

Vi använder cookies och liknande teknik på vår webbplats för att genomföra och utveckla webbplatsen, för att förbättra och analysera användarupplevelsen och för att rikta marknadsföring i de tjänster som tillhandahålls av oss eller våra samarbetspartners. Om du besöker vår webbplats och cookies har accepterats i dina webbläsarinställningar, anses du ha accepterat vår användning av cookies.

Genom cookies kan Fondia samla in information t.ex. om från vilken sida besökaren har kommit till adressen, vilka av våra internetsidor bläddras och när, vilken webbläsare som används och vad datorns IP-adress är.

Vi använder information som genererats genom cookies för följande ändamål:

Nödvändiga cookies och tillhandahållande av tjänster: Cookies är avgörande för hur våra webbplatser fungerar och de möjliggör en smidig användarupplevelse. Dessa cookies samlar inte in information som skulle göra det möjligt att identifiera användaren.

Cookies som förbättrar webbplatsen: Genom att följa användningen av dessa cookies kan vi förbättra funktionaliteten hos våra webbplatser. Vi får till exempel information om vilka som är de mest populära delarna av våra sidor, vart användare navigerar eller från vilken webbplats de anländer och hur länge de stannar på vår webbplats. Vi kan få information om, till exempel, vilka artiklar användarna har läst (så att vi vet vilka ämnen som är populära).

Sociala media och riktad marknadsföring: Genom dessa cookies kan vi anpassa innehåll så mycket som möjligt, så att vi t.ex. kan visa reklam och innehåll som är riktat mot användaren baserat på tidigare beteende på vår webbplats. Fondia använder reklam-cookies som förvaltas av tredje parter i syfte att presentera sina produkter både på sin egen webbplats och på tredje parters webbplatser. Du kan inaktivera vissa reklam-cookies som förvaltas av tredje parter via tredje parternas hanteringswebbplatser.

Våra webbplatser kan ha länkar och kontakter till tredje parters webbplatser, produkter och tjänster och s.k. sociala plugins tillhörande tredje parter (som LinkedIn och Twitter). De plugins som tredje parter upprätthåller på Fondias webbplats laddas genom dessa tjänsters egna servrar, vilket tillåter den tredje parten att placera egna cookies. På de tjänster och applikationer som erbjuds av tredje parter på Fondias webbplats tillämpas de tredje parternas dataskyddspolicy. Vi rekommenderar att du granskar de relevanta tredje parternas dataskyddspolicyn.

Du kan se dina aktuella inställningar för hantering av cookies i din webbläsare. Om du önskar kan du blockera cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar så att din webbläsare inte tillåter att cookies sparas. I vissa fall kan detta leda till att bläddrandet av våra internetsidor blir långsammare eller att åtkomsten till någon viss sida helt och hållet blockeras. En del av de cookies som finns på våra webbplatser förvaltas av tredje parter och du kan alternativt använda dig av de ifrågavarande tredje parternas egna verktyg för att blockera dessa cookies.

Lagringstiden av cookies varieras enligt typen av cookies. Sessionscookies föråldras när webbläsaren stängs. Permanenta cookies har vanligtvis en giltighetstid som varierar från två månader till några år.

Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem?

Informationen insamlas i databaser som skyddas genom brandmurar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem är belägna i låsta utrymmen och endast vissa på förhand utvalda personer har tillgång till utrymmena. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet där personuppgifterna är lagrade.

Vi lagrar uppgifterna så länge som det är nödvändigt med tanke på ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna i kund- och marknadsföringsregistret raderas efter att tiden för att väcka talan beträffande det ifrågavarande kundförhållandet eller den ifrågavarande tjänsten har gått ut. Denna tid är typiskt sett tio (10) år. Information som behandlas för marknadsföringsändamål lagras tills vidare.

Vi granskar regelbundet behovet att lagra data, beaktande tillämplig lagstiftning. Dessutom vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att inga inkompatibla, föråldrade eller felaktiga personuppgifter lagras i registret med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi korrigerar eller raderar sådana data utan dröjsmål

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

I egenskap av registrerad har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som berör dig själv och som finns lagrade i detta register. Som registrerad har du även rätt att kräva rättelse eller radering av uppgifterna. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till den del som ditt samtycke är grunden för vår behandling av dina personuppgifter.

I egenskap av registrerad har du enligt dataskyddsförordningen (fr.o.m. 25.5.2018) rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

Av skäl som hänför sig till din specifika situation har du även rätt att invända mot profilering avseende dig själv samt annan behandling av dina uppgifter, förutsatt att behandlingen av dina uppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse. I samband med din förfrågan bör du identifiera den specifika situation som ligger som grund för din invändning mot behandlingen. Vi kan vägra att tillmötesgå en dylik förfrågan endast på laga grunder.

I egenskap av registrerad har du rätt att när som helst gratis invända mot behandling av dina personuppgifter, inkluderat profilering, till den utsträckning som behandlingen berör direktmarknadsföring.

Alla förfrågningar och krav beträffande denna punkt ska inlämnas i skriftlig form till kontaktpersonen för registerärenden.

Ändringar i denna registerbeskrivning

Skulle vi göra ändringar till denna registerbeskrivning kommer vi att placera den ändrade beskrivningen på vår hemsida och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även informera dig om ändringarna på annat sätt, t.ex. genom att sända ut email eller lägga en bulletin på vår hemsida. Vi rekommenderar att du alltid nu och då granskar denna registerbeskrivning för att bli medveten om eventuella ändringar.