MyFondia VirtuellaJuristen

Tvister vid entreprenad – när kommunikationen varit otydlig

Det är vanligt att de tvister som uppstår vid entreprenader beror på att kommunikationen avseende utförandet har varit otydlig mellan parterna. Detta leder till att beställaren anser att entreprenören gjort fel medan entreprenören anser att beställarens instruktioner varit felaktiga eller otydliga.

Tidpunkten för felets upptäckande, slutbesiktning samt preskriptionsregleringarna i de vanligast förekommande standardavtalen är av stor vikt vid utredningen av entreprenadtvister. De flesta av tvister går att lösa, och ska givetvis helst lösas, utanför domstol .

Skulle en tvist uppstå är det ofta lönsamt att i ett så tidigt skede som möjligt involvera ett juridiskt biträde som exempelvis kan bidra till att tvisten inte fortsätter i onödan. Utdragna tvister tenderar att smaka mer än vad de kostar för båda parter, inte minst i entreprenadförhållanden där tidsaspekten är av stor vikt.

I vissa fall kan det dock finnas incitament till att faktiskt driva en tvist vidare. Inte minst i detta avseende bör ett juridiskt biträde anlitas. Vi biträder våra klienter i alla delar av entreprenadrättens stadier.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!